Leningenportefeuille

Evenals in 2016 heeft het college actief gestuurd op het reduceren van de omvang van de leningenportefeuille. In het Actieprogramma is hiervoor een plafond van € 330 miljoen afgesproken. Vanaf 2016 is voor het eerst een trendbreuk zichtbaar die zich in 2017 heeft voortgezet. De omvang van de langlopende leningen daalde in 2017 met € 10,9 miljoen tot € 286,5 miljoen

De VNG heeft normen afgegeven voor een aanvaardbare omvang van de schuldpositie (“netto schuldquote”)die landelijk wel aanvaard is en gebruikt wordt. Over 2017 had de gemeente Gouda een schuldquote van > 90% wat door de VNG wordt getypeerd als “hoog”, omdat er weinig leencapaciteit resteert om onverwachte tegenvallers op te vangen. De schuldquote vormt onderdeel van de kengetallen, zoals weergegeven in paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Ook in 2017 is de mogelijkheid onderzocht hoogrentende opgenomen geldleningen te herfinancieren tegen lagere percentages met bijbetaling van een boeterente. Vanwege de hoge boeterentes, veroorzaakt door de lage rentestanden, is hier niet toe over gegaan.

Opgenomen gelden (o/g)

Onderstaand een overzicht van de mutaties in de leningenportefeuille opgenomen gelden (o/g).

Uit de tabel kan ook de gemiddelde rentevoet van het lange vreemd vermogen worden afgeleid. De dalende tendens wordt veroorzaakt door de lage rentes waartegen we onze (her-) financieringsmiddelen hebben kunnen aantrekken.

Opgenomen gelden (o/g) in 2017

Bedragen * € 1.000 

Begroting 2017

 Realisatie 2017

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2017

297.397

         297.397

3,67%

Nieuwe aangetrokken leningen

20.000

17.000

-0,08%

Contractuele aflossingen

27.928

27.928

3,99%

Stand per 31 december 2017

289.469

286.469

3,42%

In 2017 is er € 3 miljoen minder aan langlopende geldleningen opgenomen dan begroot. Deze kleine afwijking dient in relatie te worden gezien met de steeds betrouwbaar wordende investeringsplanningen.

Per 31 december 2017 bedroeg de kortlopende schuld (kasgeldlening) € 0 miljoen.

In 2017 is het totaal van de opgenomen kortlopende- en langlopende geldleningen met € 17,9 miljoen gedaald van € 304,4 miljoen (stand 1 januari) naar € 286,5 miljoen (stand 31 december).

In het treasurystatuut is vastgelegd dat de gemeente Gouda streeft naar de aanschaf en het gebruik van duurzame financiële producten en de samenwerking met duurzame, financiële instellingen. De in 2017 gesloten kortlopende- en langlopende geldleningen zijn alle afgesloten bij BNG Bank (19 leningen), waarmee aan de gestelde duurzaamheidsvoorwaarden is voldaan.

BNG Bank kwalificeert als duurzame financiële instellingdoor het actieve beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit is bevestigd door een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid Oekom Research. Als sterke punten ziet Oekom onder meer het sterke maatschappelijke karakter van de leningenportefeuille en de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen. Ook op het gebied van corporate governance en personeelsbeleid scoort de bank goed.

Uitgezette gelden (u/g)

De onderstaande tabel toont de ontwikkelingen in de omvang van de uitgezette gelden van de gemeente Gouda (verstrekte geldleningen) en toont de invloed daarvan op de ontvangen gemiddelde rente.

Uitgezette gelden (u/g) in 2017

Bedragen * € 1.000 

Begroting 2017

 Realisatie 2017

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari 2017

22.805

32.247

1,14%

Nieuwe leningen

2.918

4.946

2,88%

Contractuele aflossingen

6.931

18.029

0,58%

Verkoop belegging in obligaties

0

1.885

0,50%

Stand per 31 december 2017

18.792

17.279

2,47%

De nieuwe leningen 2017 hebben voor € 2.946.000 betrekking op het financieringsarrangement Westergouwe en voor € 2.000.000 op de kasgeldfaciliteit aan het Bedrijvenschap Regio Gouda.

De aflossingen betreffen de aflossingen op de leningen in het kader van funderingsherstel, aflossingen op het financieringsarrangement Westergouwe (€ 1.435.000) en op de kasgeldfaciliteit aan het Bedrijvenschap Regio Gouda (6.550.000).

Per 1 januari 2017 stond een bedrag van € 10 miljoen tijdelijk uit bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën; dit bedrag is in januari 2017 weer opgenomen.

De kasgeldfaciliteit aan het Bedrijvenschap Regio Gouda is in 2017 verstrekt tegen een gemiddeld rentepercentage van 0,8 %.Het financieringsarrangement Westergouwe kent over 2017 een rentepercentage van 4,3%

In 2017 zijn de in obligaties ING belegde overliquiditeit verkocht (boekwaarde 1-1-2017: € 1,9 miljoen).