Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Welzijn en zorg

37.583

38.616

37.267

1.349

Totaal lasten

37.583

38.616

37.267

1.349

Baten

PG Welzijn en zorg

-1.171

-2.471

-2.768

297

Totaal baten

-1.171

-2.471

-2.768

297

Resultaat voor bestemming

36.412

36.146

34.499

1.646

Toevoegingen aan reserves (lasten)

900

900

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-350

-350

0

Resultaat na bestemming

36.412

36.696

35.049

1.646

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Welzijn en zorg

1.349.000

V

297.000

V

Begeleiding: Het tekort wordt veroorzaakt door hogere dan verwachte eindafrekeningen 2016 met zorgaanbieders

133.000

N

I

Begeleiding 2017: Meer lasten dan verwacht bij 2e ijkmoment. Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve uitgaven.

333.000

N

I

47.000

V

I

Hulp bij het huishouden: De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot.

224.000

V

I

Eigen bijdrage Wmo: Er is € 60.000 meer binnen gekomen aan eigen bijdragen dan begroot.

60.000

V

I

Beschermd wonen: Het positief resultaat op beschermd wonen wordt verklaard door het niet volledig besteden van het innovatiefonds Gewoon Thuis in 2017 (restant ca. € 275.000); de transformatiekorting van 5% is niet volledig uitgekeerd (restant ca. € 2 ton) en de uitgaven voor intramurale zorg vallen t.o.v. 2016 iets lager uit.

675.000

V

I

80.000

V

I

MO/VO: Voor 2017 was een uitname gedaan van € 400.000 uit de reserve MO/VO met name voor inzet voor het project 'omvorming van de bemoeizorg'. Een groot deel van dit bedrag is niet in 2017 ingezet. Dit enerzijds omdat de opstartfase van het project meer tijd heeft gekost dan verwacht. In deze fase zijn nog weinig kosten gemaakt. Daarnaast was de verwachting dat er meer frictiekosten zouden zijn. Een deel van de (financiële) omvorming is al ingezet. Voor de omvorming van de bemoeizorg worden ook in 2018 frictiekosten gemaakt. Voorts is er in 2018 door onder meer extra bedden bij de vrouwenopvang en het Leger des Heils een tekort op de doeluitkering MO en VO. Dit tekort kan worden opgeheven door overheveling van het restant van 2017 naar 2018.

396.000

V

I

40.000

V

I

Bijdrage regiogemeenten ZorgVernieuwingsProjecten (ZVP): De uitgaven aan ZVP waren hoger dan begroot. De uitgaven worden gedekt door bijdragen van de regiogemeenten.

40.000

N

I

40.000

V

I

Bijdrage regiogemeenten onderzoek toekomst samenwerking sociaal domein: In 2017 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van de regionale samenwerking sociaal domein. Hierdoor waren er hogere lasten die gedekt zijn door een bijdragen van de regiogemeenten.

27.000

N

I

27.000

V

I

Hulpmiddelen: Het overschot wordt veroorzaakt door lager gebruik dan begroot.

391.000

V

I

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting. Hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot..

100.000

V

I

Huishoudelijke hulp toelage: De uiteindelijke besteding van deze regeling laat een relatief klein overschot zien.

33.000

V

I

Transformatie sociaal domein: Voor de transformatie van het sociaal domein is in 2017 € 160.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar gesteld. Met de verschillende projecten is pas in de loop van 2017 begonnen. Hierdoor resteert een saldo van € 90.000. Dit voordeel is verdeeld over Wmo en Jeugd.

45.000

V

I

Overig

18.000

V

I

3.000

V

I