Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Grondexploitaties

9.356

11.395

7.867

3.528

PG Ruimtelijke ontwikkeling

1.934

2.070

2.069

1

PG Wonen

2.613

4.818

4.077

742

Totaal lasten

13.903

18.283

14.012

4.271

Baten

PG Grondexploitaties

-9.356

-11.607

-11.393

-214

PG Ruimtelijke ontwikkeling

-677

-710

-873

163

PG Wonen

-1.272

-2.709

-2.436

-273

Totaal baten

-11.305

-15.027

-14.702

-324

Saldo van baten en lasten

2.598

3.257

-690

3.947

Toevoegingen aan reserves (lasten)

175

175

175

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-733

-163

-569

Gerealiseerd resultaat

2.773

2.699

-678

3.377

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Grondexploitaties

3.528.000

V

214.000

N

Voor de drie grondexploitaties Westergouwe, Middenwillens en Spoorzone zijn in het verleden verliesvoorzieningen gevormd. Deze zijn in 2017 gedeeltelijk vrijgevallen. Het netto positieve effect komt uit op € 3.170.000.

3.384.000

V

I

214.000

N

I

Grondexploitaties worden soms afgesloten voordat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit is om renteverliezen te voorkomen. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden worden nazorgbudgetten gereserveerd. In 2015 is de grondexploitatie van de Jan Verswollezone afgesloten. Alle werkzaamheden zijn in 2017 afgerond waarmee het restant van het nazorgbudget kan vrijvallen.

60.000

V

I

De nazorgbudgetten van de in 2012 afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn in een reserve gestort. De kosten blijven in 2017 achter bij de raming waardoor een voordeel ontstaat.

70.000

V

I

Overig

14.000

V

I

Ruimtelijke ordening

1.000

V

163.000

V

Bouwen - beheer gronden: het nadeel wordt veroorzaakt door achterblijvende gronduitgiften van openbaar (snipper)groen en gemaakte voorbereidingskosten van potentiële ontwikkellocaties. Twee grote transacties die in 2017 zijn afgerond worden in 2018 overgedragen.

73.000

N

I

Bestemmingsplannen: Bij het Actieprogramma is een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld in verband met de procedurewijziging van het bestemmingsplan Spoorzone. Van dit budget resteert € 55.000. Voorgesteld wordt om dit budget in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen.

55.000

V

I

Anterieure overeenkomsten: Ter dekking van kosten is € 163.000 uit anterieure overeenkomsten ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd.

163.000

V

I

Overig

19.000

V

I

Wonen

742.000

V

273.000

N

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

219.000

V

I

Bouwleges: In 2017 zijn de inkomsten uit bouwleges achtergebleven. Dit heeft te maken met zowel de versnelling die eind 2016 gemaakt is (zodat de vergunningsinkomsten in 2016 vielen) als het opschuiven van vergunde bouwprojecten van 2017 naar 2018 (waarbij de inkomsten uit bouwvergunningen in 2018 vallen).

433.000

N

I

Stedelijke Vernieuwing - Wonen boven Winkels: Beschikkingen uit voorgaande jaren hebben nog niet tot een afrekening geleid. Voorgesteld wordt om deze post in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen.

98.000

V

I

ISV3-WonenBovenWinkels: De kostenverantwoording op definitieve beschikkingen voorgaande jaren en 2017 komt ten laste van het rekeningresultaat. Het verrekenen van deze kosten met de ISV-bijdrage sluit niet aan bij de gemaakte bestuursafspraken.

157.000

N

I

Wijkontwikkeling: Het saldo van zowel het voordeel op de lasten als de baten wordt met de gelijknamige reserve verrekend. Voor 2017 geprognosticeerde uitgaven zijn doorgeschoven naar 2018.

635.000

V

I

122.000

V

I

Woonwagenterreinen: De kosten van personele inzet waren hoger dan begroot, de op kosten onderhoud woonwagenstandplaatsen kon een voordeel gerealiseerd worden. De inkomsten uit standplaatsenverhuur waren hoger dan begroot door een hogere betalingsbereidheid en meer verhuurde plekken.

50.000

N

I

43.000

V

I

Overig

3.000

N

I

5.000

N

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

De nazorgbudgetten van de afgesloten grondexploitaties Bolwerk en Drie Notenboomen zijn in 2017 in een reserve gestort. De verrekening met de reserve is lager geweest dan geraamd. Dit komt omdat voor 2017 verwachte uitgaven zijn doorgeschoven in de tijd.

70.000

N

I

Bij de reserve Wijkontwikkeling was voor 2017 een onttrekking verwacht. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden waardoor een nadeel ontstaat. In 2017 verwachte uitgaven zijn namelijk doorgeschoven naar 2018 wegens het ontbreken van facturen van de aannemer. Aan de raad wordt voorgesteld het hierdoor ontstane voordeel op de exploitatie toe te voegen aan de reserve Wijkontwikkeling.

500.000

N

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Herinrichting woonwagenlocatie

32

0

32

TOTAAL

32

0

32

Toelichting op het investeringsoverzicht

Herinrichting woonwagenlocatie

De afrondende investeringen in woonwagenlocaties zullen in 2018 plaatsvinden.