Verbonden partijen

Verbonden partijen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT deel)

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet ze door taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening uit te voeren in opdracht van onder andere Gouda.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Grondbank RZG Zuidplas

Grondbank RZG Zuidplas heeft tot 2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling van dit gebied. Vanwege de economische terugval zijn daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke waardeontwikkeling van de gronden.

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT-deel)

De afdeling BWT ziet toe op veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zij doet dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening.

Ook handelt de ODMH de aanvragen om een omgevingsvergunning op grond van de Wabo en andere wetgeving af. Een omgevingsvergunning kan betrekking hebben op meerdere activiteiten, zoals bouwen, slopen, kappen, reclame, aanleg, inritten en brandveilig gebruik, etc.

De ODMH verzorgt tevens het toezicht op de bouw. Op grond van beleids- en uitvoeringsplannen wordt bepaald welk toezichtniveau noodzakelijk is per verleende omgevingsvergunning of activiteit. Naast toezicht voert de ODMH ook de handhaving uit.

De ODMH heeft in 2017 onder anderen 450 omgevingsvergunningen (bomenkap, (ver)bouw, etc. verleend), 270 sloopmeldingen afgehandeld en toezicht gehouden op bouwprojecten, zoals o.a. in Westergouwe. Verder 115 klachten over overlast/hinder behandeld en samen met externe partijen als politie/brandweer, etc. diverse integrale controles uitgevoerd (horeca, hennepkwekerijen, etc.).

Bedrijvenschap Regio Gouda

Gouwe Park heeft in 2017 ca. 3 ha verkocht aan bedrijfskavels waardoor zich nieuwe bedrijven in de Goudse Regio hebben kunnen vestigen en bestaande bedrijven uitbreidingsmogelijkheden kregen. Dit komt de groeit van de werkgelegenheid ten goede.

In 2017 zijn zes verkochte kavels juridisch getransporteerd; hiermede is een oppervlakte gemoeid van 25.971 m2 uitgeefbare grond. De hiermee samenhangende verkoopwaarde van de grond bedraagt € 5,6 mln.

Grondbank RZG Zuidplas

De Grondbank Zuidplas heeft haar gronden in beheer zo goed mogelijk verpacht om tijdelijke inkomsten te verkrijgen. Door deelname in de Grondbank heeft Gouda beperkte invloed op de regionale woningbouwopgave. Door de gemeenten Zuidplas en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland is in 2017 een verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op de woningbouwopgave voor de Zuidplas.

De Grondbank heeft ca 300 ha gronden in bezit. Door de verkenningen door de gemeente Zuidplas in overleg met de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland zijn er in 2017 feitelijk geen initiatieven ('no-regret besluiten') geweest om planologische wijzigingen van de gronden van de Grondbank te bewerkstelligen. Initiatieven over de verkoop van haar gronden voor gebiedsontwikkeling zijn in het kader van de 'no-regret besluiten' door de verkenningen aangehouden. In 2017 heeft een beperkte verkoop van een aantal kleine percelen plaatsgevonden.