Wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om met ingang van de jaarstukken 2017 in de programma's te rapporteren over de realisatie van de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma's waren beoogd aan de hand van een voorgeschreven set beleidsindicatoren. De meest recente cijfers betreffen 2016. Vanwege het eerste jaar van publicatie is nog geen trend zichtbaar.

Nr.

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Bron

1

Vestigingen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

103,8

134,0

LISA

2

Banen

per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2016

738,5

744,0

LISA

3

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

64,7

65,8

CBS - Arbeidsdeelname

4

Functiemenging

%

2016

51,7

52,1

LISA

Nr.

Indicator

Toelichting

1

Vestigingen

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

3

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiƫle) beroepsbevolking.

5

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.