Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 2e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Cultuur

7.262

7.742

7.503

239

PG Economie

4.624

5.338

5.342

-4

PG Toerisme en recreatie

1.626

1.740

1.757

-16

Totaal lasten

13.511

14.820

14.602

219

Baten

PG Cultuur

0

0

-14

14

PG Economie

-3.847

-3.779

-3.748

-32

PG Toerisme en recreatie

-100

-156

-205

50

Totaal baten

-3.947

-3.935

-3.967

32

Saldo van baten en lasten

9.565

10.885

10.634

251

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

-153

-153

0

Gerealiseerd resultaat

9.565

10.732

10.481

251

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Cultuur

239.000

V

14.000

V

Accommodaties: Voor een onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek is bij het 2e ijkmoment 2017 eenmalig € 40.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek is eind 2017 in gang gezet. Aangezien de middelen in 2017 nog niet tot besteding zijn gekomen wordt aan de raad voorgesteld dit budget door te schuiven naar 2018.

40.000

V

I

Cultuurparticipatie en educatie: In 2015 is een Cultuur en Erfgoedfonds ingesteld. Aan de raad wordt voorgesteld om het voor 2017 gereserveerde bedrag, evenals voorgaande jaren, toe te voegen aan deze reserve in het kader van Gouda 750 jaar.

27.000

V

I

Archeologie: Op basis van de kostenafrekening 2017 is een voordeel gerealiseerd op onder meer de bijdrage aan het Streekarchief. In het kader van realistisch begroten wordt deze post bijgesteld.

45.000

V

I

Archeologieonderzoek: Aan de raad zal worden voorgesteld om dit voordeel op de baten in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen in verband met vertraging van de oplevering archeologische eindrapportage ondergrondse containers.

15.000

V

I

Cultuurhistorie / monumenten: Een voordeel werd gerealiseerd op presentiegelden Commissie Cultuurhistorie door een lagere vergaderfrequentie.

16.000

V

I

Streekarchief: De bijdrage aan het streekarchief blijft binnen de begroting. Per saldo is hier een klein voordeel te zien.

30.000

V

I

Subsidies kunst en cultuur: In de Kadernota 2017-2020 is budget beschikbaar gesteld voor de indexatie van de culturele instellingen. Dit budget is dubbel in de begroting verwerkt.

54.000

V

I

Overig

27.000

V

I

1.000

N

I

Economie

4.000

N

32.000

N

Supinfo: Voor de vestiging van een universitaire ICT-opleiding in Gouda zijn plankosten gemaakt die niet waren niet begroot.

20.000

N

I

Overige economische ontwikkeling

20.000

N

I

10.000

V

I

Beheer onroerende zaken: Voor de sloop van de voormalige onderwijslocatie Oosthoef 7 is bij de Kadernota 2017 een budget beschikbaar gesteld. In 2017 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Aan de raad wordt voorgesteld het restant door te schuiven naar 2018 ten behoeve van de sloopwerkzaamheden.

45.000

V

I

Beheer onroerende zaken: De overige verschillen bestaan uit meerdere aspecten van de exploitatie van vastgoed zoals kosten die zijn gemaakt om panden in de toekomst te verkopen, servicekosten (o.a. energie) die niet volledig kunnen worden doorbelast aan de huurders en gederfde huuropbrengsten.

9.000

N

I

42.000

N

I

Toerisme en recreatie

16.000

N

50.000

V

Vanuit de gerealiseerde voordelen baten Stadsmarketing / Promotie Toerisme wordt voorgesteld om € 45.000 in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen ten behoeve van de dekking van de gemeentelijke voorbereidingskosten Cheese Experience.

45.000

V

I

Overig: Het nadeel op de lasten bestaat binnen programma 1 uit een aantal verschillen op de onderliggende producten. Daarnaast speelt ook de aangepaste overheadtoedelingssystematiek een rol in deze post.

16.000

N

I

5.000

V

I

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)

Gepland 2017

Werkelijk 2017

Verschil

Vastgoed

136

1

135

Voorzieningen toerisme en cultureel erfgoed

97

97

0

TOTAAL

233

98

135

Toelichting op het investeringsoverzicht

Vastgoed

Voor het upgraden van het pand aan de Zwolleweg is bij het 1e ijkmoment 2017 een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 55.000. De werkzaamheden vinden plaats in 2018.

Voor de laatste werkzaamheden aan het pand aan het Buytenerf was nog een investeringsbudget beschikbaar van
€ 80.000. Dit is niet meer nodig.