Verbonden partijen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht de gemeente om met ingang van de jaarstukken 2017 in de programma's te rapporteren over de gerealiseerde bijdrage van verbonden partijen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Verbonden partijen

Doel

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden zoals het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit binnen de groengebieden, evenals de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de deelnemende gemeenten en Regio Midden Holland.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap regio Gouda ontwikkelt in opdracht van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas het regionale bedrijventerrein Gouwe Park.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Voor bedrijven is een prettige woon-en leefomgeving voor medewerkers een aspect dat een rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Gouda kan met haar historische binnenstad én haar aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden een prima vestigingsplaats bieden. Vanwege de beperkte groene recreatieve gebieden binnen de stadsgrenzen zijn de recreatiegebieden van de Groenalliantie van groot belang van de stad. Binnen de stad wordt gewerkt aan een programma Kwaliteitsimpuls dat onder andere gericht is op verbetering van de kwaliteit van het Goudse Hout.

In 2017 en volgende jaren wordt gewerkt aan planvorming en uitvoering van de Kwaliteitsimpuls ter verbetering van de gebieden, waaronder de Goudse Hout.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. De begroting 2018-2019 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot 2020.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en Regio Midden Holland.

SAMH maakt met deelnemende gemeenten afspraken over de jaarlijks te leveren bijdrage. Gemeenten en SAMH bezien hoe een toekomstbestendige (digitale) archivering er de komende jaren uit ziet. Daartoe wordt onder andere geïnvesteerd in een pilot e-Depot.