Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Algemene baten en lasten

498

78

0

78

PG Dividenden en gemeentegaranties

62

62

65

-3

PG Lokale heffingen

1.058

989

978

11

PG Organisatie-ontwikkeling

0

376

470

-94

PG Overhead

21.160

0

0

0

PG Saldo financieringsfunctie

-1.358

-1.338

-1.199

-139

Totaal lasten

21.420

167

314

-147

Baten

PG Algemene baten en lasten

0

0

0

0

PG Algemene uitkering

-140.786

-143.919

-144.091

172

PG Dividenden en gemeentegaranties

-156

-181

-184

3

PG Lokale heffingen

-18.133

-18.323

-18.166

-157

PG Overhead

-3.369

0

0

0

PG Saldo financieringsfunctie

-420

-819

-857

38

Totaal baten

-162.864

-163.243

-163.299

56

Saldo van baten en lasten

-141.444

-163.075

-162.985

-91

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.483

292

292

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.637

-1.333

-1.427

94

Gerealiseerd resultaat

-141.598

-164.116

-164.120

4

Verschillenverklaring exploitatie

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Algemene baten en lasten

78.000

V

Vanuit het gemeentefonds is € 78.000 beschikbaar gekomen voor wijzigingen in de gemeentelijke taken ten aanzien van peuterspeelzaalwerk. Deze middelen zijn in 2017 niet benut en vallen vrij in het rekeningresultaat. Het college zal de raad voorstellen dit bedrag in 2018 opnieuw beschikbaar te stellen.

78.000

V

I

Algemene uitkering

172.000

V

De decembercirculaire 2017 en diverse actualisaties van maatstaven over 2017 en voorgaande jaren leiden tot hogere inkomsten dan geraamd. Onderdeel daarvan zijn de toegekende middelen (€ 90.000 verdeeld over 2017 en 2018) voor een projectplan van de regio Midden-Holland met als doel de arbeidsparticipatie van de mensen met een psychische beperking te bevorderen. Aangezien de middelen pas in 2018 besteed kunnen worden, zal het college aan de raad voorstellen het bedrag van de jaartranche 2017 opnieuw beschikbaar te stellen in 2018.

172.000

V

I

Lokale heffingen

11.000

V

157.000

N

Het nadelig saldo binnen lokale heffingen wordt voor het grootste gedeelte verklaard door een lagere OZB-opbrengst van netto € 106.000 (oftewel 0,7% van de raming). De lagere OZB-opbrengst houdt met name verband met het feit dat er in 2017 ongeveer 45% meer bezwaren zijn ingediend tegen de WOZ-waarde dan het jaar daarvoor. Ook de opbrengst precariobelasting viel in 2017 iets lager uit dan geraamd, onder meer doordat meer evenementen op niet voor precariobelasting in aanmerking komende locaties plaatsvonden. Verder was in 2017 ook sprake van een hogere oninbaarheid.

157.000

N

I

Overig

11.000

V

I

Organisatie-ontwikkeling

94.000

N

I

De raming van de reserve Organisatie-ontwikkeling is opgesplitst in een deel actieven en een deel niet-actieven. Deze verdeling veranderd gedurende het jaar, wat heeft geleid tot een nadelig saldo van € 94.000.

94.000

N

I

Saldo financieringsfunctie

139.000

N

38.000

V

Vanwege een lagere rentetoerekening aan onderhanden werk grondexploitaties en investeringen komt het saldo financieringsfunctie € 101.000 lager uit dan begroot.

101.000

N

I

Een interne renteverrekening heeft op grond van het gewijzigde BBV geleid tot zowel lasten als baten voor een bedrag van € 38.000.

38.000

N

I

38.000

V

I

Verschillenverklaring reserves

Omschrijving (bedragen * € 1)

Bedrag

V/N

I/S

De raming van de reserve Organisatie-ontwikkeling is opgesplitst in een deel actieven en een deel niet-actieven. Deze verdeling veranderde gedurende het jaar, wat heeft geleid tot een voordelig saldo van € 94.000.

94.000

V

I