Toelichting op de algemene dekkingsmiddelen

Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan: alle financiële middelen die geen vooraf vaststaand bestedingsdoel hebben. Hieronder worden de onderdelen hiervan kort toegelicht.

Algemene baten en lasten

In het onderdeel algemene baten en lasten worden de volgende posten verantwoord:

1. Onvoorzien

2. Stelposten

3. Organisatieontwikkelingen

4. Vennootschapsbelasting

1. Onvoorzien

Wettelijk is voorgeschreven dat in de programmabegroting een post voor onvoorziene uitgaven is opgenomen. Gebruik ervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. In de primitieve begroting was een bedrag van € 151.000 opgenomen. Bij de 3e begrotingswijziging is dit bedrag tot nihil gereduceerd.

2. Stelposten

De gemeente Gouda had bij het opstellen van de begroting 2017 de volgende stelposten opgenomen voor loon- en prijscompensatie, taakmutaties algemene uitkering, uitbreiding Westergouwe en verbonden partijen. In de primitieve begroting was een bedrag van € 1.457.000 opgenomen. Na de 3e begrotingswijziging is dit bedrag tot € 78.000 gereduceerd.

3. Organisatieontwikkelingen

De kosten in gang gezette en toekomstige organisatieontwikkelingen worden als algemene lasten verantwoord. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten van bovenformatief personeel en kosten die verband houden met het uitplaatsen van gemeentelijke taken. Deze kosten worden gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling. In de primitieve begroting was een bedrag van € 500.000 opgenomen. Na de 3e begrotingswijziging is dit bedrag tot € 376.000 gereduceerd.

4. Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is vennootschapsbelastingplicht voor overheden effectief in werking getreden. Dit houdt in dat dat overheden vennootschapsbelasting (VPB) moeten betalen over de winst die zij met ondernemingsactiviteiten hebben behaald.

De gemeente Gouda heeft een inventarisatie van het financieel resultaat 2017 uitgevoerd om de gemeentelijke activiteiten te beoordelen op de VPB-plicht. Op grond van deze inventarisatie gaat de gemeente ervan uit dat de clusters Parkeergarage en Straatparkeren door de ondernemerspoort gaan:

  • voor het Straatparkeren kan een vrijstelling worden toegepast, waardoor geen VPB-druk ontstaat;
  • voor het cluster Parkeergarage geldt geen vrijstelling, maar verwacht de gemeente een VPB-druk van nihil door combinatie van de clusters Parkeergarage en Bouwgrondexploitaties.

De definitieve aangifte zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 worden ingediend. In de primitieve begroting was een bedrag van € 0 opgenomen.

Algemene uitkering

In het onderdeel algemene uitkering wordt het bedrag van de uitkering uit het Gemeentefonds voor het uitvoeren van overheidstaken verantwoord. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds bestaat uit twee onderdelen: een Algemeen deel en een deel integratie uitkering Sociaal Domein (Jeugdhulp, Wmo en Participatie).

Dividenden en gemeentegaranties

In het onderdeel dividenden en gemeentegaranties worden de kapitaallasten (rentelasten) voor deelnemingen in het aandelenkapitaal van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Cyclus N.V. en Oasen verantwoord. De baten bestaan uit dividend op de aandelen BNG en Cyclus. Oasen keert geen dividend uit. Naast dividend worden op deze posten ook eventuele beleggingsresultaten verantwoord.

Lokale heffingen

In het onderdeel lokale heffingen worden aan de lastenkant worden de kosten geraamd voor het kunnen innen van de opgelegde belastingen, de zogenaamde perceptiekosten verantwoord. Feitelijk zijn dit alle personele en materiële kosten die verband houden met de oplegging, inning, afhandeling bezwaarschriften etc. van de gemeentelijke belastingen. Tevens is rekening gehouden met de kosten van de uitvoering van de wet WOZ. Deze wet draagt de gemeente op om jaarlijks de waarderingsgrondslagen van alle onroerende zaken in de gemeente vast te stellen en om taxaties van nieuwe objecten of hertaxaties te plegen. Aan de batenkant worden de opbrengsten geraamd van de gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een gemeentelijke taak. De besteding is dus niet geoormerkt voor kosten van die producten. Voorbeelden daarvan zijn de onroerende zaakbelasting, de hondenbelasting en de precariobelasting. De riool- en reinigingsheffing horen niet in deze categorie en worden daarom in de betreffende programma's verantwoord.

Saldo financieringsfunctie

In het onderdeel financieringsfunctie (een begrip uit het BBV) wordt het saldo tussen externe betaalde/ontvangen rente op leningen/uitzettingen en de interne rentedoorberekening verantwoord. Dit saldo wordt ook wel renteresultaat genoemd.
Binnen deze productgroep zijn ook ontvangen rente met betrekking tot het verstrekte financieringsarrangement Westergouwe en de financiering van het Bedrijvenschap Regio Gouda meegenomen.