Beschikbare weerstandcapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen. dit is een optelsom van de algemene reserve, de reserve 3 D's en het saldo van mutaties in de exploitatiesfeer.

In onderstaand tabel is de opbouw van de weerstandscapaciteit weergegeven.

Omschrijving (x 1.000)

Bedrag

Algemene reserve (31/12/2017)

17.033

Reserve sociaal domein (31/12/2017)

8.799

Stand voor resultaatbestemming

25.832

Toevoeging reserve sociaal domein

835

Onbestemd resultaat 2017

1.389

Resultaatbestemming 2017

2.223

Weerstandscapaciteit

28.055

Benodigd weerstandsvermogen

13.922