Beleidskader

De kaders voor het risicomanagementbeleid zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Kern van het risicomanagementbeleid is dat:

  • risico’s in samenhang worden beschouwd, met inbegrip van beheersmaatregelen (de zogenoemde netto benadering);
  • een onderscheid wordt aangebracht in bedrijfsvoeringsrisico’s en risico’s verbonden aan de grondexploitaties.