Personeel

Arbo en verzuim

In 2017 is hard gewerkt aan het verhogen van de vitaliteit van het personeel en het reduceren van het ziekteverzuim. Een en ander heeft geleid tot een reductie van het voortschrijdend ziekteverzuim van 6.0% eind 2016 naar 4.8% eind 2017. Nieuwe afspraken met de arbodienstverlener, scherpere focus op de processen rondom ziekteverzuim en aandacht voor vitaliteit en preventie hebben hieraan bijgedragen.

Bezetting

31 december 2016

31 december 2017

Bezetting in FTE

424

442

Medewerkers

475

496

Aantal gedetacheerden

9

8

Totaal aantal medewerkers

484

504

Deeltijdpercentage

89%

89%

Loonkosten

€ 32.800.000

€ 34.395.000

In 2017 bedroeg het instroompercentage 11,0% en het uitstroompercentage 6,4%. Het aantal medewerkers dat op 31 december 2017 in dienst was is 442 FTE. In 2017 is voortgegaan met de in 2016 ingeslagen weg om structurele inhuur waar mogelijk te beperken. Dit besluit heeft met name binnen de afdelingen Werk en Participatie, Maatschappelijk Beleid en Projecten Openbare Ruimte voor een toename van het aantal medewerkers gezorgd waardoor de bezetting iets is toegenomen. Eind 2017 waren 8 medewerkers gedetacheerd bij verzelfstandigde onderdelen, zoals Halt, BSGR en REKAM. In 2017 heeft de gemeente Gouda 27 stages en leerwerkplekken aangeboden.

Loonkosten

De stijging van de loonkosten kan verklaard worden doordat een deel van de inhuur is vervangen door vast personeel en een toegestane uitbreiding als gevolg van besluitvorming over nieuw beleid vanuit het actieprogramma in het eerste kwartaal 2017. In het actieprogramma was vastgelegd dat de formatie met 3,5 FTE (plm. EUR 250.000) structureel en 6 FTE incidenteel (plm. EUR 500.000) mocht worden uitgebreid.

Daarnaast zijn de loonkosten gestegen door de CAO-stijging en de stijging van de pensioenlasten met plm. 2,5%. In lijn met de gemaakte afspraken blijven de gerealiseerde loonkosten over 2017 blijven binnen de begroting.

Inhuur derden

Omschrijving

2016

2017

Reguliere inhuur

€ 8.800.465

€ 7.821.132

In 2017 is de totale inhuur met € 980.000 gedaald. Dit is grotendeels te verklaren doordat inhuur is vervangen door nieuw personeel.

Bij projecten waar tijdelijke dekking, zoals subsidies en bijdragen van derden, voor beschikbaar is en waar een specifieke expertise noodzakelijk is, wordt vaak gekozen voor inhuur. Daarnaast wordt uit oogpunt van continuïteit bij tijdelijke vervanging door vertrek of ziekte van medewerkers en/of uitvoering van nieuwe taken soms ook gekozen voor inhuur. Dit is enkel toegestaan indien er geen eigen personeel aanwezig is en er binnen de begroting budget voor beschikbaar is.

Regionale samenwerking ICT-beheer

De samenwerking voor het ICT-beheer met de buurgemeenten Waddinxveen en Zuidplas heeft voor de gemeente Gouda een win-win situatie opgeleverd. Doordat drie gemeenten gezamenlijk dezelfde infrastructuur gebruiken, zijn de kosten hiervoor voor elke gemeente lager. Gouda draagt hierin voor 55% bij.

Gemeente Gouda levert de dienstverlening tegen kostprijs aan de twee buurgemeenten.

Regionale samenwerking e-HRM

Eind 2017 is besloten om de regionale samenwerking op het gebied van e-HRM met de gemeente Waddinxveen en Zuidplas anders vorm te geven. Het streven om te komen tot een gezamenlijke personeels- en salarisadministratie wordt beëindigd, omdat dit geen efficiencywinst oplevert. Keuze voor een softwarepakket en het beheer van deze applicatie blijft wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Regionale samenwerking NSDMH

In de afgelopen drie jaar hebben de vijf gemeenten in de regio Midden-Holland de eerste ervaringen opgedaan met de uitvoering van de nieuwe taken op het terrein van jeugd en Wmo. Uit een in 2017 gehouden evaluatie blijkt dat een goede samenwerking van groot belang is om een effectieve, efficiënte uitvoering van de nieuwe taken regionaal te kunnen realiseren. De gemeenten hebben daarom besloten inkoop, contractbeheer en informatievoorziening centraal te blijven uitvoeren. De gemeente Gouda zal dit als opdrachtnemer ook voor de vier regiogemeenten gaan uitvoeren.