Wat heeft het gekost?

Overzicht exploitatie

Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2017

Begroting 2017 na 3e wijziging

Rekening 2017

Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging

Lasten

PG Burgerinitiatieven

635

641

544

97

PG Publiekszaken

2.265

2.277

2.225

52

Totaal lasten

2.900

2.918

2.770

148

Baten

PG Burgerinitiatieven

0

0

0

0

PG Publiekszaken

-1.504

-1.504

-1.540

36

Totaal baten

-1.504

-1.504

-1.540

36

Saldo van baten en lasten

1.396

1.414

1.230

184

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

1.396

1.414

1.230

184

Verschillenverklaring

Omschrijving (bedragen * € 1)

Lasten

V/N

I/S

Baten

V/N

I/S

Burgerinitiatieven

96.000

V

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekening cijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

53.000

V

I

Burgerinitiatieven: In verband met het feit dat er geen 13 wijkteams zijn die gebruikmaken van de subsidie, terugvordering van enkele bedragen van wijkteams uit 2016 en de terugvordering van een deel van de subsidie van GoudApot over 2016 is hier een voordeel ontstaan van € 43.000.

43.000

V

I

Publiekszaken

52.000

V

36.000

V

Overhead: Vanaf de begroting 2017 worden de overheadkosten in een afzonderlijk programma verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarrekeningcijfers is scherp gekeken welke lasten wel en welke niet tot de overhead behoren. Hierdoor zijn er verschillen ontstaan tussen de begroting en de realisatie. In de realisatie wordt meer als overhead aangemerkt dan in de begroting, hierdoor is er een tekort op het programma overhead en is er binnen de functionele programma’s sprake van een overschot.

64.000

V

I

Leges: De legesinkomsten waren in 2017 hoger dan begroot. Daar tegenover stonden meer rijksafdrachten.

12.000

N

I

36.000

V

I