Rapportage IBT (voorheen 'Staat van de gemeente Gouda')

De rapportage en verantwoording op de voorgeschreven domeinen uit de met de provincie Zuid-Holland gesloten bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht vindt plaats aan de hand van de navolgende Rapportage IBT. De score (kleur stoplicht) is gebaseerd op instructie die door de toezichthouder ter beschikking is gesteld.

Financiën

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Groen

De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 zijn structureel en reëel in evenwicht. 

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Groen

De bestemmingsplannen van Gouda voldoen aan de regels van de Verordening Ruimte 2014.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu, bouwen en wonen)

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.

Groen

Gouda beschikt zowel over een verordening VTH BWT, een vierjarenbeleidsplan VTH BWT als een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Ook wordt er jaarlijks een evaluatie opgesteld en aan de gemeenteraad en de provincie Zuid-Holland aangeboden.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Monumentenzorg

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten

Groen

De gemeente heeft een adviescommissie op grond van de Erfgoedwet die adviseert over uit te voeren werken aan rijksmonumenten die op grond van de Erfgoedwet zijn beschermd en de samenstelling is deskundig. Deze adviescommissie adviseert tevens op grond van de Erfgoedverordening over uit te voeren werken aan gemeentelijke monumenten die op grond van de Erfgoedverordening zijn beschermd.

Deze commissie moet deskundig zijn op het gebied van de monumentenzorg (betreffende bouwhistorische en bouwkundige opleiding en kennis, tenminste op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratie en historische landschap/stedenbouw).

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Oranje

De 'oranje’ score wordt onderbouwd in de ‘rapportage informatie- en archiefbeheer 2017’. In deze rapportage is aan de hand van tien kritisch prestatie-indicatoren inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gemeente Gouda aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Huisvesting vergunninghouders

Groen / oranje / rood

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Gevraagde informatie huisvesting verblijfsgerechtigden

Stand van zaken

Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

15

Fase interventieladder op 1 januari

informatie opvragen en valideren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

54

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunningshouders op basis van cijfers COA

65

Op basis van een of meerdere toegestuurde huurcontracten

5

Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar

1

Fase interventieladder op 1 juli

taakstelling is gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

42

Voorsprong per 1 juli van het verantwoordingsjaar

1

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunningshouders op basis van cijfers COA

48

Op basis van een of meerdere toegestuurde huurcontracten

1

Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar

2

Fase interventieladder op 31 december

taakstelling is gerealiseerd