Financieel resultaat

De gemeente heeft 3 actieve grondexploitaties. De rapportage Meerjaren Perspectief Grondexploitaties bevat actuele informatie over deze projecten. Hieronder wordt ingegaan op de grootste veranderingen binnen de grondexploitaties.

Westergouwe, fase 1 en 2

De grondexploitatie Westergouwe bestaat uit 2 fases. De verkoop en bouw van woningen in fase 1 verliepen voorspoedig. De voorbereidingen voor fase 2 zijn bijna afgerond. Naar verwachting start in het tweede kwartaal 2018 de woningverkoop. Eind 2018 start naar verwachting de bouw van de eerste woningen. Om aansluitend in 2021 te kunnen starten met Westergouwe fase 3 is in 2017 de planvorming voor deze fase opgestart. Medio 2018 zal de grondexploitatie Westergouwe fase 3 ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat fase 3 wordt toegevoegd aan de grondexploitatie
fase 1 + 2.

Het afgelopen jaar is het plan voor fase 2 verder uitgewerkt. Een deel van de grond is verkocht. Het saldo van de grondexploitatie Westergouwe 1 + 2 verbetert door een hogere verkoopopbrengst. De benodigde verliesvoorziening wordt lager. Tegelijkertijd wordt (voor hetzelfde bedrag) een bestemmingsreserve geadviseerd voor fase 3. In deze fase zijn substantiële bovenwijkse investeringen nodig, waardoor mogelijk een negatief saldo voor fase 3 ontstaat, waarbij deze bestemmingsreserve dan wordt ingezet.

Spoorzone

De grondexploitatie Spoorzone geldt voor het gebied ten noorden van het intercitystation. Hier is vanaf 2010 de burgemeester Jamessingel verlegd, het Huis van de Stad, een bioscoop, stationshal en parkeergarage gerealiseerd. Sinds 2013 heeft Technolution hier een vestiging en begin 2017 is de bouw van de Rabobank gestart. In dit gebied zijn bij NS en gemeente enkele bouwkavels beschikbaar voor bijvoorbeeld de vestiging van een kantoor, maatschappelijke instellingen of de bouw van woningen.

Middenwillens

Middenwillens is een gezamenlijk project van Slokker en de gemeente. In dit gebied komen ongeveer 200 woningen. Sinds 2013 bouwt Slokker; de laatste woningen van Slokker worden in 2018 opgeleverd. In 2014 heeft de gemeente voor het eerst grond verkocht aan Janssen de Jong. De eerste circa 100 woningen zijn in 2017 opgeleverd. Eind 2017 heeft Janssen de Jong grond afgenomen voor de bouw van 14 woningen met een gemiddelde GPR score van 8. Woonpartners Midden-Holland bouwt 24 sociale huurwoningen. Door de gestegen VON-prijzen is het resultaat van de grondexploitatie verbeterd.

Resultaat

Het resultaat van de drie grondexploitaties is met afgerond € 3,5 miljoen verbeterd. Dit is gunstig voor het weerstandsvermogen. De totale voorziening voor nadelige grondexploitaties per 31 december 2017 bedraagt
€ 5,9 miljoen. Vanwege de vertrouwelijkheid wordt alleen het totaal bedrag van de voorzieningen voor grondexploitaties vermeld.

Het beeld voor 2017 is:

Voorziening per 31-12-2016

Mutatie voorziening in 2017

Voorziening per 31-12-2017

€ 9,4 miljoen

€ -3,5 miljoen

€ 5,9 miljoen

NIEGG

De categorie Niet in exploitatie genomen bouwgrond (NIEGG) bestaat vanaf 01-01-2016 niet meer. De gronden van Spoorzone A1 en Westergouwe (fases 3 t/m 5) staan nu onder Materiële Vaste Activa. De waarde van deze gronden moet uiterlijk 31 december 2019 gelijk zijn aan of lager zijn dan de marktwaarde. Vanuit voorzichtigheid is een reserve gevormd. Hiermee kunnen eventuele waardedalingen van de gronden in Spoorzone A1 en Westergouwe (fases 3 t/m 5) tot 2019 worden opgevangen. De gemeente ontwikkelt deze gronden alleen wanneer de gemeenteraad hiertoe een besluit neemt.